Ευρωπαϊκές Αρχές

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) είναι η ανεξάρτητη Αρχή προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Η γενική του αποστολή είναι:

• Παρακολούθηση και διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής όταν τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ επεξεργάζονται τις προσωπικές πληροφορίες των ατόμων.
• Να συμβουλεύει τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ για όλα τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών. Τον συμβουλεύεται ο νομοθέτης της ΕΕ σχετικά με τις προτάσεις για νομοθεσία και τις νέες πολιτικές εξελίξεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την ιδιωτική ζωή.
• Παρακολουθεί τη νέα τεχνολογία που μπορεί να επηρεάσει την προστασία των προσωπικών πληροφοριών.
• Παρεμβαίνει ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ για να παράσχει συμβουλές από εμπειρογνώμονες σχετικά με την ερμηνεία της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων.
• Συνεργάζεται με τις εθνικές εποπτικές αρχές και άλλους εποπτικούς φορείς για τη βελτίωση της συνέπειας στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών.

O Wojciech Wiewiórowski, Ευρωπαίος Επόπτης

Ο ΕΕΠΔ είναι μια όλο και πιο ισχυρή ανεξάρτητη εποπτική αρχή, με επικεφαλής τον Επόπτη και τον Βοηθό Επόπτη και υποστηρίζεται από Γραφείο (Γραμματεία) έμπειρων δικηγόρων, ειδικών Πληροφορικής και διοικητικών.

Στόχος του είναι να χρησιμεύσει ως ένα αμερόληπτο κέντρο αριστείας για την επιβολή και την ενίσχυση των προτύπων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, τόσο στην πράξη όσο και στο δίκαιο.

Μαζί με τη βασική απαίτηση της ανεξαρτησίας, το πεδίο αρμοδιοτήτων του ΕΕΠΔ περιλαμβάνει:

• ανάπτυξη και επικοινωνία ενός συνολικού οράματος, της σκέψης σε παγκόσμιο επίπεδο και της πρότασης συγκεκριμένων συστάσεων και πρακτικών λύσεων ·
• παροχή καθοδήγησης πολιτικής για την αντιμετώπιση νέων και απρόβλεπτων προκλήσεων στον τομέα της προστασίας των δεδομένων ·
• λειτουργία στα υψηλότερα επίπεδα και ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικών σχέσεων με μια ποικιλόμορφη Κοινότητα ενδιαφερομένων σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, κράτη μέλη, χώρες εκτός ΕΕ και άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς.

Ο κανονισμός (ΕΚ) 45/2001 θεσπίζει τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Καθορίζει επίσης τα καθήκοντα και τις εξουσίες του επόπτη και του βοηθού επόπτη (κεφάλαιο V) καθώς και τη θεσμική ανεξαρτησία της εποπτικής αρχής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση στις 10 Ιανουαρίου 2017, η οποία καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) 45/2001 και την ευθυγραμμίζει με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. Η Πρόταση βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είναι ένας ανεξάρτητος Ευρωπαϊκός Οργανισμός, ο οποίος συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή των κανόνων προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των αρχών προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Το EΣΠΔ αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων και τον ευρωπαίο Επόπτη προστασίας δεδομένων (ΕΕΠΔ). Το EΣΠΔ καθιερώνεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και εδρεύει στις Βρυξέλλες. Το EΣΠΔ διαθέτει Γραμματεία, η οποία παρέχεται από τον ΕΕΠΔ. Το Μνημόνιο Συμφωνίας καθορίζει τους όρους συνεργασίας μεταξύ του EΣΠΔ και του ΕΕΠΔ.

Αποστολή

To EΣΠΔ έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Γενικού κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων και της Ευρωπαϊκής οδηγίας για την επιβολή του νόμου.

Παρέχει γενική καθοδήγηση για την αποσαφήνιση των όρων της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, δίνοντας στους ενδιαφερομένους μια συνεπή ερμηνεία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους.

Εξουσιοδοτείται επίσης από τον ΓΚΠΔ για δεσμευτικές αποφάσεις προς τις εθνικές εποπτικές αρχές για να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή του Νόμου.

Ενεργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό και τις κατευθυντήριες αρχές που έχει.

Καθήκοντα

Μπορεί να:

• παρέχει γενικές κατευθύνσεις (συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντηρίων γραμμών, των συστάσεων και των βέλτιστων πρακτικών) για την αποσαφήνιση του νόμου
• να συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε θέμα που αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη νέα προτεινόμενη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
• να υιοθετήσει πορίσματα συνέπειας σε διασυνοριακές περιπτώσεις προστασίας δεδομένων
• να προωθήσει τη συνεργασία και την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών.

Παρέχει επίσης μια ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές του, η οποία δημοσιοποιείται και αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. 

Andrea Jelinek Chair

Κατευθυντήριες αρχές

Οι κατευθυντήριες αρχές του είναι:

• Ανεξαρτησία και αμεροληψία
• Χρηστή διακυβέρνηση, ακεραιότητα και καλή διοικητική συμπεριφορά
• Συλλογικότητα
• Συνεργασία
• Διαφάνεια
• Αποδοτικότητα και εκσυγχρονισμός
• Δραστηριότητα

Το EΣΠΔ είναι ένα ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό όργανο με νομική προσωπικότητα που συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή των κανόνων προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών. Η EΣΠΔ αποτελείται από τους επικεφαλής των εποπτικών αρχών (SA) και τον Ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων (ΕΕΠΔ) ή τους εκπροσώπους τους. Αντί να απαντήσει σε συγκεκριμένες, μεμονωμένες αιτήσεις, το EΣΠΔ εκδίδει γενική καθοδήγηση.

Στις 25 Μαΐου 2018, η EDPB έχει εγκρίνει την καθοδήγηση που παρέχεται στον ΓΚΠΔ που παρέχεται από WP29

Το EΣΠΔ αναπτύσσει επίσης πρόσθετη καθοδήγηση, διαθέσιμη εδώ:

Το EΣΠΔ δεν παρέχει ατομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.