Τα προσωπικά δεδομένα προσφέρουν πληροφορίες, οι πληροφορίες με τη σειρά τους οδηγούν σε διορατικότητα και γνώση και η γνώση είναι δύναμη. Η Laura Norén, επικεφαλής έρευνας της εταιρίας Obsidian Security, υπογραμμίζει ότι έρχεται αντιμέτωπη με τέσσερις ηθικές προκείμενες σε ζητήματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα:

  1. την ιδιωτικότητα (τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ελέγχουν τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες επιθυμούν να υπολογίζεται η αξιοπιστία τους από οργανισμούς;)
  2. τα δικαιώματα των υποκειμένων όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα τους,
  3. την συγκατάθεση (οι πολιτικές θα πρέπει να είναι γραμμένες σε κατανοητή γλώσσα και η συγκατάθεση να ζητείται διαρκώς, όχι μόνο μια φορά) και
  4. τη διαφάνεια, ακρίβεια και τη νομιμότητα των αλγοριθμικών τεχνολογιών που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα (Οι αλγόριθμοι από μόνοι τους μπορούν να δημιουργήσουν συστημικά σφάλματα, τα οποία μπορούν να ενεργοποιήσουν μη αποδεκτές παρεμβάσεις).  

Θα πρέπει να καταβληθεί σημαντική προσπάθεια να υπάρξει ενημέρωση για την προστασία της ιδιωτικότητας, την αποκρυπτογράφηση προσωπικών δεδομένων, τον έλεγχο συστημικών σφαλμάτων και την ηθική έρευνα, καθώς έτσι προσδίδεται αίσθημα καθήκοντος και ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Οι κανονισμοί θα πρέπει να είναι ελαστικοί και η διαδικασία της παρακολούθησης διαρκής, καθιστώντας ευκολότερη την τροποποίηση και την εφαρμογή τους, αφού η τεχνολογία συνεχώς μεταβάλλεται.

Η βασική αρχή που θα πρέπει να υπόκειται όποια συλλογή προσωπικών δεδομένων είναι η κρυπτογράφηση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί και όπου δεν χρειάζονται να μην συλλέγονται. Για αυτόν τον λόγο, απαραίτητο είναι οι επιστήμονες να λειτουργούν ως προστάτες των δεδομένων, συλλέγοντας και κρυπτογραφώντας τα δεδομένα, και να δίνουν την δυνατότητα στα υποκείμενα των δεδομένων να ελέγχουν πώς αυτά χρησιμοποιούνται.

Είναι ευρέως διαδεδομένο ότι τα προϊόντα μιας καλής κυβερνοασφάλειας παράγουν κοινωνικά προνόμια, αφού τα υποκείμενα μπορούν να γνωρίζουν ότι τα δεδομένα παραμένουν σε οργανισμούς που έχουν δώσει συγκατάθεση και αφού παρέχονται ενημερώσεις όταν υπάρχουν παραβιάσεις των προσωπικών δεδομένων. Για να αποφευχθεί το τελευταίο και για να υπάρξει αυξημένη διαφάνεια, θα πρέπει να υπογραμμίζεται η σημαντικότητα του να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων για να μην υπάρχει ο κίνδυνος να πέσουν αυτά σε λάθος χέρια.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική Πηγή: https://www.helpnetsecurity.com/2018/11/14/ethical-data-management/