Προσωρινή διαταγή για αναστολή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διατάσσει τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας WIND ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε., VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών και COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, όπως αναστείλουν την επεξεργασία της καταστροφής των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τους τηλεφωνικούς αριθμούς που αναφέρονται παραπάνω και έχουν παραχθεί ή καταστεί αντικείμενο επεξεργασίας κατά την  αποστολή ή τη λήψη των προαναφερθέντων σύντομων γραπτών μηνυμάτων, μέχρι εκδόσεως νέας απόφασης της Αρχής. Δείτε περισσότερα