Άδεια πρόσβασης σε στοιχεία συνυποψηφίου (26-03-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 28/2018 ΑΠΔΠΧ)

H ΑΠΔΠΧ χορήγησε άδεια να διατεθούν σε υποψήφια  διαγωνισμού τόσο αντίγραφο του αποσπάσματος του Πρακτικού τοποθέτησης, το οποίο αφορά την επιτυχούσα, όπου αναγράφονται τα μέλη που το υπογράφουν, όσο και την Υπεύθυνη Δήλωση και των δικαιολογητικών  αυτής, αφού προηγουμένως την ενημερώσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τη διαβίβαση αυτή.

Διαβάστε την απόφαση εδώ: 28_2018