Τα πολιτικά κόμματα και όλοι οι αρμόδιοι φορείς που συντρέχουν κατά τις προεκλογικές και εκλογικές περιόδους επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συνδέονται άμεσα με το profiling και την άμεση στόχευση των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και συγχρόνως η ελευθερία άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων και η δημοκρατία, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες αρχές τις οποίες το EDPB όρισε ως θεμελιώδεις:

  • Όλα τα προσωπικά δεδομένα που εκφράζουν πολιτικές απόψεις αποτελούν ειδική κατηγορία υπό την προστασία του ΓΚΠΔ και η επεξεργασία τους απαγορεύεται
  • Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που είναι δημόσιες θα πρέπει να προστατεύονται από τον ΓΚΠΔ
  • Κάθε διαδικασία επεξεργασίας θα πρέπει να είναι νόμιμη, δηλαδή διαφανής και να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για αυτή την επεξεργασία
  • Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (profiling) θα πρέπει να περιορίζεται
  • Σε περίπτωση στόχευσης των υποκειμένων με προσωπικά μηνύματα θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες στα υποκείμενα

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Αρχική πηγή: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-03-13-statement-on-elections_en.pdf