Η έξαρση του COVID-19 χρήζει επιτακτικής ανάγκης να υπάρξουν εσωτερικές νομοθεσίες, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. Οι εθνικές ανώτατες αρχές εξέδωσαν κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες θα πρέπει να υπακούσουν όλοι οι εργοδότες και άλλα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (π.χ κυβερνήσεις), οι οποίες διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κάθε κράτος ξεχωριστά, με τις νομοθεσίες και τις κατευθυντήριες γραμμές των Ανώτατων Αρχών θα πρέπει οι επεξεργασίες των προσωπικών δεδομένων να εστιάσουν αποκλειστικά στην αποτροπή και την επιβράδυνση της διάδοσης του νέου ιού. Η συμμόρφωση αυτή θα πρέπει να υπακούει τρία βασικά άρθρα του ΓΚΠΔ: το Άρθρο 5, που αφορά στις Αρχές για την Επεξεργασία Δεδομένων, το Άρθρο 6 για τη Νομική Βάση της Επεξεργασίας και το Άρθρο 9 που αφορά την Επεξεργασία Ειδικών Κατηγοριών προσωπικών δεδομένων.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τις οδηγίες των Ανώτατων Αρχών