Έλεγχος ηλεκτρονικού υπολογιστή εργαζομένου από τον εργοδότη (19-04-2018-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 34/2018 ΑΠΔΠΧ)

Η Αρχή Προστασίας, με απόφαση της 19-04-2018 και Θέμα «Έλεγχος ηλεκτρονικού υπολογιστή εργαζομένου από τον εργοδότη» έκρινε ότι θα πρέπει να επιβληθεί Πρόστιμο σε Εταιρεία για τον Έλεγχο Υπολογιστή και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εργαζομένου και ενώ δεν είχε προηγηθεί ενημέρωσή του και δεν υπήρχε στην Εταιρεία Πολιτική Πρόσβασης και Ελέγχου συσκευών και εφαρμογών. Αυτή η Πολιτική, κατά την ΑΠΔΠΧ θα πρέπει να περιλαμβάνει τους δικαιολογητικούς λόγους πρόσβασης και ελέγχου, τη φύση και την έκταση του ελέγχου, τους όρους πρόσβασης και έλεγχου παρουσία ή και εν απουσία του εργαζόμενου, τις εγγυήσεις για τον έλεγχο και τον τρόπο ενημέρωσης του εργαζόμενου.

Διαβάστε την απόφαση εδώ:  34_2018