Έκθεση προόδου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής΄Ενωσης

Σχετικά με την e -privacy (ιδιωτική ζωή και  ηλεκτρονικές επικοινωνίες) διαβάζουμε:

  • Σε ό,τι αφορά την επιτρεπόμενη επεξεργασία των δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών(άρθρο 6), στις συζητήσεις τόσο σε επίπεδο ομάδας όσο και σε επίπεδο Συμβουλίουτονίστηκε η ανάγκη να θωρακιστεί ο κανονισμός απέναντι στις μελλοντικές εξελίξεις και να είναι αρκετά ευέλικτος, ώστε να επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών. Υπό τοπρίσμα αυτό, η Προεδρία προέβλεψε τη δυνατότητα περαιτέρω συμβατής επεξεργασίαςμεταδεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εμπνεόμενη από τον ΓΚΠΔ

  • Όσον αφορά την προστασία των πληροφοριών στον τερματικό εξοπλισμό (άρθρο 8),οι συζητήσεις περιστράφηκαν κυρίως γύρω από το ζήτημα της υπό όρους πρόσβασης στοπεριεχόμενο ιστοτόπων και την ανάγκη να μην υπομονευθούν επιχειρηματικά μοντέλα, όπωςγια παράδειγμα οι επιγραμμικές υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από τη διαφήμιση, ιδίως στους ιστοτόπους των μέσων ενημέρωσης, τηρώντας παράλληλα τους σχετικούς όρους του ΓΚΠΔ

  • Οι περισσότερες αντιπροσωπίες ζήτησαν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις εποπτικές αρχές (άρθρο 18)

  • Οι αντιπροσωπίες τονίζουν την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι οι συναφείς διατάξεις του κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (άρθρο 11 και τα σχετικά μέρη του άρθρου 2) δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην όποια λύση βρεθεί τελικώς όσον αφορά τη διατήρηση τωνδεδομένων

Διαβάστε όλη την Έκθεση Προόδου