Η πρώτη συνολική επισκόπηση της εφαρμογής του ΓΚΠΔ από τις Ανώτατες Εποπτικές Αρχές

Η προσπάθεια του EDPB (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασία Δεδομένων) είναι να ενισχυθεί η συνοχή και η συνεργασία των Εθνικών Ανώτατων Εποπτικών Αρχών οι οποίες επιβλέπουν την εφαρμογή του Κανονισμού. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τις Ανώτατες Αρχές να συνεργάζονται για την ομοιομορφία του Κανονισμού σε όλο το φάσμα της ΕΕ. Οι ανταλλαγή αυτή πολλαπλών πληροφοριών μεταξύ των Ανώτατων Αρχών οδηγούν σε μακροχρόνιες εμπλοκές με δύσκολες υποθέσεις, μεγάλο φόρτο εργασίας και επιφέρουν ζητήματα στο προϋπολογισμό. Στις διασυνοριακές υποθέσεις οι Ανώτατες Αρχές προσπαθούν να εφαρμόσουν την τακτική One-Stop-Shop (δηλ. πολλαπλές διαδικασίες συγχρόνως) έτσι ώστε να λειτουργούν σε πολλά επίπεδα για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα τους.

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Διαβάστε περισσότερα: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2019/02-25/9_EDPB_report_EN.pdf