Στις 07/10 το Συμβούλιο Υπουρών υιοθέτησε στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) οδηγία για την προστασία των πληροφοριοδοτών στην Ένωση. Σύμφωνα με αυτήν, εγγυάται υψηλό επίπεδο ασφαλείας για τους πληροφοριοδότες μέσω της καθιέρωσης ασφαλών διαύλων επικοινωνίας, τόσο στο εσωτερικό ενός οργανισμού, όσο και στις δημόσιες αρχές. Επιπροσθέτως, εξασφαλίζει ότι οι πληροφοριοδότες δεν θα γίνουν στόχος αντιποίνων, απόλυσης ή υποβιβασμού. Προβλέπεται, επιπλέον, οι κρατικές αρχές αφενός να ενημερώνουν τους πολίτες, αφετέρου να καταρτίζουν τις δημόσιες αρχές αναφορικά με τον χειρισμό των πληροφοριοδοτών. Η εξέλιξη αυτή βρήκε ευρεία και ένθερμη στήριξη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εν λόγω οδηγία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του Ενωσιακού δικαίου, από νομοθεσία περί ξεπλύματος χρήματος, προστασίας δεδομένων, προάσπισης των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, προδιαγραφές ασφαλείας προϊόντων και τροφίμων, έως και δημόσια υγεία, περιβαλλοντική προστασία και πυρηνική ασφάλεια. Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά την δημοσίευσή της στην επίσημη εφημερίδα και τα κράτη-μέλη θα έχουν δύο χρόνια ξεκινώντας από την εφαρμογή σε ισχύ για να ενσωματώσουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

 

Πηγή: https://europa.eu/rapid/midday-express-07-10-2019.htm

Επιμέλεια: Φώτης Λαχανάς