των Ελπίδα Βαμβακά και Μαρίνα Ζαχαροπούλου

Η Ευρώπη βάλλεται από την έξαρση του νέου κορονοϊού COVID-19 και απειλεί τη δημόσια υγεία, κάνοντας τις κυβερνήσεις να λαμβάνουν ορισμένα μέτρα για την πρόληψη εξάπλωσης και τον περιορισμό μαζικής μετάδοσής του. Τα μέτρα αυτά που λαμβάνονται περιλαμβάνουν μεθόδους που να επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως την κατάσταση της υγείας και την απαραίτητη υγειονομική φροντίδα που λαμβάνουν οι ασθενείς, τα οποία υπόκεινται σε αυστηρό καθεστώς υγείας.

Ο ΓΚΠΔ περιλαμβάνει τα Άρθρα 6 και 9, καθώς και τις αιτιολογικές σκέψεις 46, 52 και 54, τα οποία εμπίπτουν στον τρόπο συμπεριφοράς κυβερνήσεων και εργοδοτών, ώστε να παρέχεται η νομική βάση και η συμμόρφωση με τον Κανονισμό. Είναι απαραίτητο όλες οι κυβερνήσεις να συνεργάζονται με τις εκάστοτε Αρχές Προστασίας Δεδομένων για να αντλούν νομιμότητα οι πράξεις τους.

Για να βοηθηθεί ο κάθε οργανισμός να εφαρμόσει νόμιμα μέτρα πρόληψης, εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19 » (ΦΕΚ Α’64/14-3-2020).

Διαβάστε τα μέτρα πρόληψης των χωρών της ΕΕ και της Ελλάδας για την εξάπλωση του COVID-19

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά