Πρόκειται για Οδηγία για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Ανάμεσα στα άρθρα της Οδηγίας βρίσκονται τα εξής:

 

 • Άρθρο 4-Στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός της πολιτικής του ραδιοφάσματος
 • Άρθρο 8– Πολιτική ανεξαρτησία και λογοδοσία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών
 • Άρθρο 12– Γενική άδεια δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Άρθρο 20– Αίτημα παροχής πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις
 • Άρθρο 22– Γεωγραφικές έρευνες αναπτύξεων δικτύου
 • Άρθρο 28 -Συντονισμός ραδιοφάσματος μεταξύ κρατών μελών
 • Άρθρο 32– Εδραίωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Άρθρο 37– Κοινή διαδικασία αδειοδότησης για τη χορήγηση μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος
 • Άρθρο 40– Ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών
 • Άρθρο 42– Τέλη για δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών
 • Άρθρο 45– Διαχείριση ραδιοφάσματος
 • Άρθρο 47– Όροι που συνοδεύουν τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος

Διαβάστε την Οδηγία :

CELEX_32018L1972_El_TXT

 

Επιμέλεια: Eύη Ντούσια

Πηγή: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el