Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια από τις πιο χρήσιμες δυνάμεις που έχει δημιουργηθεί από τον άνθρωπο και στοχεύει στη βελτίωση της ευημερίας και την εξασφάλιση της ανάπτυξης της κοινωνίας. Ωστόσο η ανάπτυξη της δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός, αλλά να είναι κατανοητή η επιρροή της. Έτσι έχουμε δύο βασικά συστατικά που είναι σημαντικά να ληφθούν υπόψη για τη τεχνητή νοημοσύνη: ο ηθικός σκοπός της και το να είναι τεχνολογικά ισχυρή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2018 έναν οδηγό για ενίσχυση της αξιοπιστίας της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο πρώτο κεφάλαιο μιλάει για το πώς θα είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί ο ηθικός σκοπός της. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί εν πρώτοις ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ανθρωπο-κεντρική, βασισμένη στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις κοινωνικές αξίες της Ευημερίας, της Μη-Βλάβης, της Αυτονομίας των Ατόμων, της Δικαιοσύνης και της Ερμηνείας. Μέσω αυτών μπορούμε ως κοινωνία να αντιληφθούμε τις επιδράσεις που έχει αυτή στην κοινωνία. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή σε καταστάσεις που διαθέτουν ασσυμετρίες στην εξουσία.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, ασχολείται με την ενσωμάτωση της αξιοπιστίας της Τεχνητής Νοημοσύνης στο πρώιμο στάδιο σχεδίασης. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η υπευθυνότητα, η μη διάκριση, ο σεβασμός στην ανθρώπινη αυτονομία, η ασφάλεια, η διαφάνεια και η ιδιωτικότητα.  Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να ενημερώνουν τους άμεσα ενδιαφερόμενους για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της τεχνητής νοημοσύνης και να τη κάνουν αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας του οργανισμού. Η σχεδίαση του συστήματος θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της ιχνηλασιμότητας, που να επιτρέπει τον εντοπισμό των μεταβλητών που εισάγονται.

Στο τελευταίο κεφάλαιο κάνει αναφορά για την αξιολόγηση των συστημάτων μέσω μιας λίστας αξιολόγησης, αφού η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει να κάνει με μια μεμονωμένη πράξη, αλλά μια διαρκή διαδικασία.

 

Επιμέλεια: Φαίη Λαχανά

Διαβάστε περισσότερα: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-ethics-guidelines-trustworthy-ai