Ο νέος Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σημαίνει κατ’ ουσίαν  την εφαρμογή της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (OTT)

Η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ( «οδηγία 2002/58 / ΕΚ») θεσπίζει ειδικούς κανόνες για την ιδιωτική ζωή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ο περιορισμός της χρήσης δεδομένων κίνησης και θέσης καθώς και απαγόρευση της ακρόασης των επικοινωνιών.

Από τις 21 Δεκεμβρίου 2020, η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες θα ισχύει  στις  εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις τηλεφωνικές κλήσεις μέσω Internet και τα προσωπικά μηνύματα που παρέχονται μέσω κοινωνικών μέσων.

Οι βασικές νέες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Εμπιστευτικότητα – Το άρθρο 5 του ePD απαγορεύει την ακρόαση, την υποκλοπή, την αποθήκευση ή άλλα είδη παρακολούθησης ή παρακολούθηση  των επικοινωνιών και των σχετικών δεδομένων κίνησης από πρόσωπα διαφορετικά από τους χρήστες, χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων χρηστών.

Αυτή η υποχρέωση έχει επιπτώσεις στις υπηρεσίες OTT, όπως είναι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που πραγματοποιούν σάρωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για παράδειγμα, για την προβολή εξατομικευμένων ή στοχοθετημένων διαφημίσεων. Το ePD θα απαγορεύσει αυτές τις πρακτικές, εκτός εάν ο πάροχος έχει λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση όλων των ενδιαφερομένων χρηστών.

Περιορισμοί στη χρήση δεδομένων κίνησης και τοποθεσίας – Τα δεδομένα κίνησης περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα μιας τηλεφωνικής κλήσης, ένα μήνυμα ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αποστολέα και τον παραλήπτη αυτών των επικοινωνιών, τη θέση του αποστολέα και του παραλήπτη κλπ. Σύμφωνα με το άρθρο 6 και 9 του ePD, τα δεδομένα κίνησης πρέπει να διαγραφούν ή να καταστούν ανώνυμα αν δεν είναι απαραίτητα για σκοπούς χρέωσης (και μόνο για την περίοδο κατά την οποία μπορεί να αμφισβητηθεί ο λογαριασμός. Ο  ePD επιτρέπει στον πάροχο να επεξεργάζεται δεδομένα κίνησης για σκοπούς εμπορίας υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή παροχής «υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας», μόνο εάν ο χρήστης έχει δώσει προηγούμενη ενημερωμένη συγκατάθεση.

Επιμέλεια: Εύη Ντούσια

Πηγή: https://iapp.org/news/a/new-european-electronic-communications-code-means-the-application-of-the-eprivacy-directive-to-otts/

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/1972 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Αναδιατύπωση)

 

Διαβάστε και εδώ